โยธาภักดีฑ. “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของของป่าในด้านการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”. Area Based Development Research Journal, Vol. 6, no. 4, 1, pp. 23-41, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96925.