ฉัตรศรีโพธิ์ก. “รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. Area Based Development Research Journal, Vol. 6, no. 4, 1, pp. 110-25, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96937.