ไหมเครือแก้วสุกัญญา, จันทโรพราวตา, อภิรัตนานุสรณ์สุภาพร, and สุธรรมภมรรัตน์. “ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Area Based Development Research Journal 9, no. 4 (August 23, 2017): 274-296. Accessed June 20, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/106377.