นาคลังกากัลยา, and มิ่งฉายเจษฎา. “คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย”. Area Based Development Research Journal 10, no. 2 (April 5, 2018): 115-130. Accessed June 20, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/118152.