ทาหอมอุทศ, วันดีพิชิต, and ธุระตาสำราญ. “กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”. Area Based Development Research Journal 8, no. 2 (1): 4-23. Accessed February 28, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95606.