ประจวบวันง่ายงาม. “การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”. Area Based Development Research Journal 7, no. 4 (1): 90-123. Accessed June 5, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95769.