ฉัตรศรีโพธิ์กิตติวัฒน์. “รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. Area Based Development Research Journal 6, no. 4 (1): 110-125. Accessed July 30, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96937.