1.
ไหมเครือแก้วส, จันทโรพ, อภิรัตนานุสรณ์ส, สุธรรมภ. ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. abcjournal [Internet]. 2017Aug.23 [cited 2021Jun.20];9(4):274-96. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/106377