1.
นาคลังกาก, มิ่งฉายเ. คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย. abcjournal [Internet]. 2018Apr.5 [cited 2021Jun.20];10(2):115-30. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/118152