1.
ทาหอมอ, วันดีพ, ธุระตาส. กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. abcjournal [Internet]. 1 [cited 2021Feb.28];8(2):4-23. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95606