1.
ประจวบวันง. การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. abcjournal [Internet]. 1 [cited 2020Jun.5];7(4):90-123. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95769