1.
โยธาภักดีฑ. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของของป่าในด้านการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. abcjournal [Internet]. 1 [cited 2021Jul.30];6(4):23-1. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96925