1.
ฉัตรศรีโพธิ์ก. รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. abcjournal [Internet]. 1 [cited 2021Jul.30];6(4):110-25. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96937