วารสารวิชาการ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวความคิดเรื่องสถานที่ และปรากฏการณ์วิทยา กับการศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น The Concept of Place and Phenomenology in Study of Vernacular Architecture ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF