[1]
จีนใจตรงช. และ ห้าวเจริญก. 2020. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. 19, 3 (ต.ค. 2020), 1-22. DOI:https://doi.org/10.14456/bei.2020.12.