[1]
แก้วป่องว. และ อุฑารสกุลท. 2020. ปัจจัยทุนทำงสิ่งแวดล้อม ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม และทุนทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. 19, 3 (พ.ย. 2020), 79-96. DOI:https://doi.org/10.14456/bei.2020.16.