(1)
จีนใจตรงช.; ห้าวเจริญก. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. arch-KKU-BEI 2020, 19, 1-22.