(1)
อินพานิชพ.; ปาณินท์ต. โรงทหารหน้า : ปรากฏกำรณ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. arch-KKU-BEI 2020, 19, 61-78.