(1)
สินสมบูรณ์ชัยพ.; อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารข้อมูลพลังงานในอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน (CU BEMS) อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. arch-KKU-BEI 2020, 19, 97-116.