(1)
ดวงแก้ว บ.; ปัญญาแก้ว ส. การปรับเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาอาชีวศึกษา. arch-KKU-BEI 2022, 21, 21-36.