การีซอท., & อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. (2020). การเพิ่มประสิทธิภาพทางความยั่งยืนด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 19(3), 23-42. https://doi.org/10.14456/bei.2020.13