จีนใจตรงช., & ห้าวเจริญก. (2020). ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 19(3), 1-22. https://doi.org/10.14456/bei.2020.12