อินพานิชพ., & ปาณินท์ต. (2020). โรงทหารหน้า : ปรากฏกำรณ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 19(3), 61-78. https://doi.org/10.14456/bei.2020.15