สินสมบูรณ์ชัยพ., & อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. (2020). การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารข้อมูลพลังงานในอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน (CU BEMS) อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 19(3), 97-116. https://doi.org/10.14456/bei.2020.17