ดวงแก้ว บ., & ปัญญาแก้ว ส. (2022). การปรับเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาอาชีวศึกษา. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 21(1), 21–36. https://doi.org/10.14456/bei.2022.2