จีนใจตรงช.; ห้าวเจริญก. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, v. 19, n. 3, p. 1-22, 12 ต.ค. 2020.