แก้วป่องว.; อุฑารสกุลท. ปัจจัยทุนทำงสิ่งแวดล้อม ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม และทุนทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, v. 19, n. 3, p. 79-96, 11 พ.ย. 2020.