อินพานิชพ.; ปาณินท์ต. โรงทหารหน้า : ปรากฏกำรณ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, v. 19, n. 3, p. 61-78, 2 พ.ย. 2020.