สินสมบูรณ์ชัยพ.; อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารข้อมูลพลังงานในอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน (CU BEMS) อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, v. 19, n. 3, p. 97-116, 14 ธ.ค. 2020.