ดวงแก้ว บ.; ปัญญาแก้ว ส. การปรับเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาอาชีวศึกษา. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ฺBangkok, Thailand, v. 21, n. 1, p. 21–36, 2022. DOI: 10.14456/bei.2022.2. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/article/view/249171. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.