แก้วป่องวีระศิษฏ์, และ อุฑารสกุลทัศนาวลัย. 2020. “ปัจจัยทุนทำงสิ่งแวดล้อม ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม และทุนทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 19 (3). ฺBangkok, Thailand, 79-96. https://doi.org/10.14456/bei.2020.16.