อินทรชูโต สิงห์. 2016. “พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังงานในงานสถาปัตยกรรม”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 13 (1). ฺBangkok, Thailand:69-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/article/view/45477.