จีนใจตรงช. และ ห้าวเจริญก. (2020) “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม”, สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. ฺBangkok, Thailand, 19(3), น. 1-22. doi: 10.14456/bei.2020.12.