แก้วป่องว. และ อุฑารสกุลท. (2020) “ปัจจัยทุนทำงสิ่งแวดล้อม ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม และทุนทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน”, สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. ฺBangkok, Thailand, 19(3), น. 79-96. doi: 10.14456/bei.2020.16.