สินสมบูรณ์ชัยพ. และ อิงคโรจน์ฤทธิ์ว. (2020) “การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารข้อมูลพลังงานในอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน (CU BEMS) อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. ฺBangkok, Thailand, 19(3), น. 97-116. doi: 10.14456/bei.2020.17.