[1]
การีซอท. และ อิงคโรจน์ฤทธิ์ว., “การเพิ่มประสิทธิภาพทางความยั่งยืนด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”, arch-KKU-BEI, ปี 19, ฉบับที่ 3, น. 23-42, ต.ค. 2020.