[1]
จีนใจตรงช. และ ห้าวเจริญก., “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม”, arch-KKU-BEI, ปี 19, ฉบับที่ 3, น. 1-22, ต.ค. 2020.