[1]
แก้วป่องว. และ อุฑารสกุลท., “ปัจจัยทุนทำงสิ่งแวดล้อม ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม และทุนทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน”, arch-KKU-BEI, ปี 19, ฉบับที่ 3, น. 79-96, พ.ย. 2020.