[1]
อินพานิชพ. และ ปาณินท์ต., “โรงทหารหน้า : ปรากฏกำรณ์ทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย”, arch-KKU-BEI, ปี 19, ฉบับที่ 3, น. 61-78, พ.ย. 2020.