[1]
สินสมบูรณ์ชัยพ. และ อิงคโรจน์ฤทธิ์ว., “การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารข้อมูลพลังงานในอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน (CU BEMS) อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, arch-KKU-BEI, ปี 19, ฉบับที่ 3, น. 97-116, ธ.ค. 2020.