[1]
ดวงแก้ว บ. และ ปัญญาแก้ว ส., “การปรับเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาอาชีวศึกษา”, arch-KKU-BEI, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 21–36, ก.พ. 2022.