[1]
อินทรชูโต ส., “พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังงานในงานสถาปัตยกรรม”, arch-KKU-BEI, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 69–75, ม.ค. 2016.