ดวงแก้ว บ., และ ปัญญาแก้ว ส. “การปรับเปลี่ยนวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษาอาคารสถานศึกษาอาชีวศึกษา”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปี 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, น. 21-36, doi:10.14456/bei.2022.2.