อินทรชูโต ส. “พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังงานในงานสถาปัตยกรรม”. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, น. 69-75, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/article/view/45477.