[1]
C. . KAEWTANKHAM, “มองอดีตเขียนปัจจุบัน: การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ในกวีนิพนธ์ Hi So-Cial ไฮโซ… เชียล ของขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย”, ๋JSSAC, vol. 2, no. 2, pp. 89–104, Dec. 2022.