อารีย์ ม. (2019). ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์. ASIA PARIDARSANA, 40(1), 65–100. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/208378