อารีย์ ม. ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์. ASIA PARIDARSANA, [S. l.], v. 40, n. 1, p. 65–100, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/208378. Acesso em: 23 may. 2024.