อารีย์ มาโนชญ์. 2019. “ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์”. ASIA PARIDARSANA 40 (1):65-100. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/208378.