สินธุพันธุ์จิรยุทธ์, and สุหลงซารีฮาน. 2018. “บทบรรณาธิการ”. ASIA PARIDARSANA 39 (2), 4-5. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/227908.