อารีย์ ม. (2019) “ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์”, ASIA PARIDARSANA, 40(1), pp. 65–100. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/208378 (Accessed: 30 May 2024).